Kamerové dohledy v době virové epidemie

Vzdálené kamerové dohledy mohou samozřejmě pomáhat i v dobách, kdy je žádoucí, aby člověk zůstal raději doma nebo ve své kanceláři a méně cestoval. Přehled nad stavbou mu zůstane a je to zároveň funkční hygienické opatření – nikam nejedu = nenakazím sebe ani jiné.
J o technologii, která pomáhá v řízení stavby zcela běžně a v současné situaci to platí dvojnásob. Více o vzdáleném kamerovém dohledu stavby zde.

 

Provozování kamerových systémů se záznamem

Instalace a provozování kamerových systémů se záznamem podléhá úřadu pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č.1 z roku 2006 – provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů říká doslova: „Údaje uchovávané v záznamovém zařízení, ať obrazové či zvukové, jsou osobními údaji za předpokladu, že na základě těchto záznamů lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu“. Přesto UOOU doporučuje registraci všech kamerových systémů, kde je pořizován záznam.

STANOVISKO č. 1/2006
leden 2006

Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů

Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů, nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace a zároveň účelem pořizovaných záznamů, případně vybraných informací, je jejich využití k identifikaci fyzických osobv souvislosti s určitým jednáním. Samotné kamerové sledování fyzických osob není zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., protože postrádá úroveň podmínek pro zpracování údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. To však nevylučuje aplikaci jiných právních předpisů, zejména ustanovení občanského zákoníku upravujícího podmínky ochrany osobnosti.

Údaje uchovávané v záznamovém zařízení, ať obrazové či zvukové, jsou osobními údaji za předpokladu, že na základě těchto záznamů lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu (tedy: informace z obrazových či zvukových nahrávek umožňují, byť nepřímo, identifikaci osoby).

Fyzická osoba je identifikovatelná, pokud ze snímku, na němž je zachycena, jsou patrné její charakteristické rozpoznávací znaky (zejména obličej) a na základě propojení rozpoznávacích znaků s dalšími disponibilními údaji je možná plná identifikace osoby. Osobní údaj pak ve svém souhrnu tvoří ty identifikátory, které umožňují příslušno u osobu spojit s určitým, na snímku zachyceným, jednáním.

Zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému je přípustné:

a) v rámci plnění úkolů uložených zákonem (např. Policii České republiky); v těchto případech je třeba dbát ustanovení příslušného zákona,

b) dále je toto možné na základě řádného souhlasu subjektu údajů; to však je prakticky realizovatelné ve velmi omezených případech, kdy je možné jednoznačně vymezit okruh osob nacházejících se v dosahu kamery,

c) užití kamerového systému však je možné i bez souhlasu subjektu údajů s využitímustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.; přitom je však nutno respektovat podmínky uvedené sub 4.

Povinnosti správce při provozování kamerového systému vybaveného záznamovým zařízením:

a )

Kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. Kamerový systém je možno použít zásadně v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout jinou cestou (např. majetek je možno chránit před odcizením uzamčením místnosti). Dále je vyloučeno užití kamerového systému v prostorách určených k ryze soukromým úkonům (např. toalety, sprchy). Je ovšem možné řešení, kdy subjekt údajů má na výběr z alternativ (např. lze monitorovat prostory šatny plaveckého stadionu za předpokladu, že je vymezen prostor pro převlékání, který není kamerami sledován).

b)

Specifikace sledovaného účelu.
Je třeba předem jednoznačně stanovit účel pořizování záznamů, který musí korespondovat s
důležitými, právem chráněnými zájmy správce (např. ochranou majetku před krádeží). Záznamy tak mohou být využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, právem chráněné zájmy správce. Přípustnost využití záznamů pro jiný účel musí být omezena na významný veřejný zájem, např. boj proti pouliční kriminalitě.

c)

Je třeba stanovit lhůtu pro uchovávání záznamů. Doba uchovávání dat by neměla přesáhnout časový limit maximálně přípustný pro naplnění účelu provozování kamerového systému. Uchovávaná data by měla být uchovávána v rámci časové smyčky např. 24 hodin, pokud jde o trvale střežený objekt, nebo případně i dobu delší, v zásadě však nepřesahující několik dnů, nejde-li o pořizování záznamů policejním orgánem podle zvláštního zákona, a po uplynutí této doby vymazána. Pouze v případě existujícího bezpečnostního incidentu by měla být data zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu.

d)

Je třeba řádně zajistit ochranu snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním – viz § 13 zákona č. 101/2000 Sb.

e)

Subjekt údajů musí být o užití kamerového systému vhodným způsobem informován (např. nápisem umístěným v monitorované místnosti), viz § 11 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., nejde-li o uplatnění zvláštních práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.

f)

Je třeba garantovat další práva subjektu údajů, zejména právo na přístup ke zpraco-vávaným datům a právo na námitkuproti jejich zpracování, viz § 1 zákona č. 101/2000 Sb.

g)

Zpracování osobních údajů je třeba registrovatu Úřadu pro ochranu osobních údajů,nejde-li o uplatnění zvláštního práva či povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, viz §18 odst. 1 písm. b)  zákona č. 101/2000 Sb.

 

převzato z www.kamerovydohled.cz

Videospot hotové stavby

Video a videospot je obecně výborným marketingovým nástrojem. Je jednodušší sledovat video a pít kávu, než číst obšírný text. Jak toto zapadá do kontextu kamerových dohledů? Celý proces sledování stavby a výsledný časosběr lze doplnit o videospot hotové stavby. Když se takový videospot provede s časovým odstupem a stavba je již zcela hotova a využívána investorem. Lze pak krásně ukázat potencionálním zákazníkům, jak může vypadat jejich budoucí bydlení. Videospot nebo videoprohlídka hotové stavby může mít více podob. Záleží samozřejmě na režisérovi spot jak jej pojme. Příklad videospotu dokončeného domu:

Je samozřejmě důležité, jak bude videospot dlouhý. Toto je příklad delšího spotu. Vzhledem k otmu, že stavební společnost tvoří takových spotů více, může si dovolit hrát si s délkou jednotlivých videí. (zdroj: www.kamerovydohled.cz)

časosběrná videa

časosběrná videa

Kamery na stavbě jsou dnes relativně chytrá zařízení a lze s nimi provádět spoustu zajímavých věcí. Jednou z nich je shromažďování dat pro časosběrná videa. Časosběrná videa jsou příjemnou vzpomínkou pro majitele budoucí stavby i výbornou merketingovou prezentací pro stavební společnosti a developery. Nestačí však data pro takové video pouze sbírat, ale důležitá je i postprodukční práce. Data musí být bezpečně uložena po celou dobu stavby a připravena ke zpracování.

Jedno časosběrné video, které představí průběh celé stavby během pár minut, vydá za několik reklamních kampaní.

Ukázka časosběrných videí ze stavby domu.

Stavební společnost, která se technologií nebojí

Máme pro Vás tip na stavební společnost, která se technologií nebojí a hojně je využívá.

Jedná se o společnost, která má zkušenost se stavbami nízkoenergetických a pasivních domů. Jde tedy o společnost, která je v denním kontaktu s nejvyspělejšími stavebními technologiemi. Moderní technologie využívá ke svému oboru i na poli digitální techniky a využívá službu kamerového dohledu pro zvýšenou kontrolu svých staveb. Zákazníci společnosti sledují své stavby online a na konci každé stavby dostávají navíc časosběr ze stavby svého domu. www.realizacedomu.cz  www.projektydomu.cz

IP kamera – výběr

IP kamera

Na trhu je velmi široká nabídka IP kamer a souvisejícího příslušenství. Obecně platí, že se vyplatí investovat do vyzkoušené značky. Nejlevnější kamerové systémy jsou ve velké většině z lacinějších materiálů, s lacinější optikou a hlavě mají minimální až žádnou podporu výrobce. Není  třeba se bát, že výrobek pochází z Číny. Velká většina značek tyto IP kamery zde vyrábí.

Při volbě kamery se zaměřte na několik základních parametrů. Zpočátku je potřeba si uvědomit, k čemu budete kameru/kamerový systém využívat. Je-li její použití dlouhodobé, určitě chtějte kvalitní kameru, která vydrží nízké i vysoké teploty. To zaručí kvalitní materiály pouzdra kamery. Plastový z obal v takovém případě nebude ten správný. Volte poctivý kovový obal.

IP kamera – volba parametrů

Dále je potřeba si uvědomit, co bude předmětem snímané scény. Podle toho pak volíme objektiv (ohniskovou vzdálenost čoček), typ kamery (vnitřní/venkovní, s ovládáním objektivu, s IR přísvitem – nočním viděním atd.) Toto jsou vše parametry, které mají významný vliv na cenu kamery. Samozřejmě je zde na místě kontaktovat odborníka, který podle vašich požadavků navrhne typ kamery a případně celý kamerový systém. Chcete-li kameru sami ovládat, je opět vhodnější sáhnout po osvědčené značce s uživatelsky přátelským prostředím. Laciné asijské kamery mají většinou jednoduché (ve smyslu málo funkcí) uživatelské rozhraní, které vám ne vždy umožní stoprocentní ovládání kamery a nastavování obrazu.

Vraťme se ještě k podpoře výrobce. K čemu ji potřebujete? Stále se jedná o elektroniku, která může mít technický problém např. při  komunikaci s dalšími zařízeními (servery, NVR, anténami, atd..) a pak je velmi velmi užitečné, když máte kde hledat dobrou radu.

Příklad 4mm objektivu kamery Hikvision na www.kamerovydohled.cz

Základní výběr kamerového systému. Analog nebo digitál?

Prvním rozhodnutím, když chcete instalovat kamerový systém je, zda použít analogový nebo digitální přenos signálu.
Analogové systémy využívají standardní televizní signál PAL. Jedná se o starší systém, jehož hlavní nevýhodou je omezení maximálního rozlišení právě normou PAL. Při dnešních nárocích na rozlišení a využití kamerového systému např. pro rozpoznání obličeje nebo SPZ je tento systém méně vhodný až nevhodný. Jedná se o rozlišení 576 řádků, 768 sloupců.
V dnešním rozvoji digitálních technologií lze již jednoznačně doporučit digitální kamerové systémy využívající pro přenos signálu IP protokol. Také v návaznosti na bežnou rychlost internetového připojení, lze dnes již vzdálené kamerové dohledy realizovat v HD rozlišení (1280×720). Nejmenší rozlišení IP kamer je dnes 640×480 až 2500×2000, které poskytují 5Mpix kamery. S takovým rozlišením je již možné sledovat velký celek i jednotlivé detaily takového celku.
Jelikož v budoucnu lze očekávat další rozvoj digitálních technologií a s tím přicházející jejich zlevňování, budeme se zabývat již pouze touto technologií.
Jaké jsou její hlavní výhody?
Především je tedy již zmíněné vyšší rozlišení využitelné napříč mnoha obory, tedy i ve stavebnictví, pro vzdálený kamerový dohled stavby, staveniště. Lze předpokládat, že rozlišení kamer se bude nadále zvyšovat a se zvyšující se standardní konektivitou internetového připojení lze očekávat až 10 Mpix IP kamery za dostupné ceny.
Jednoduchost ovládání takového systému je pak snadná i pro běžného uživatele počítače. Další výhodou IP kamer je možnost jejich ovládání přes mobilní telefony a tablety. Lze je propojovat v bežné internetové lokální síti a zřizovat přístup do jednotlivých kamer i nahrávacího zařízení a vše lze ovládat pohodlně ze zázemí kanceláře nebo domova.
IP kamery lze pak využívat např. na automatické počítání procházejích lidí, projíždějících aut, počítání lidí ve frontě. Lze procházející lidi nebo projíždějící vozidla „anonymizovat“ pomocí rozmazání obličeje a SPZ.
Je potřeba připomenout, že při instalaci kamerového systému je nutné řídit se zákonem na ochranu osobních údajů a proto je vždy výhodnější oslovit odborníka, který se kamerovými systémy zabývá.
Výběrem konkrétních kamer, objektivů nebo nočního přisvícení se budeme zabývat dále.