Archiv štítku: kamerový systém

Provozování kamerových systémů se záznamem

Instalace a provozování kamerových systémů se záznamem podléhá úřadu pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č.1 z roku 2006 – provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů říká doslova: „Údaje uchovávané v záznamovém zařízení, ať obrazové či zvukové, jsou osobními údaji za předpokladu, že na základě těchto záznamů lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu“. Přesto UOOU doporučuje registraci všech kamerových systémů, kde je pořizován záznam.

STANOVISKO č. 1/2006
leden 2006

Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů

Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů, nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace a zároveň účelem pořizovaných záznamů, případně vybraných informací, je jejich využití k identifikaci fyzických osobv souvislosti s určitým jednáním. Samotné kamerové sledování fyzických osob není zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., protože postrádá úroveň podmínek pro zpracování údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. To však nevylučuje aplikaci jiných právních předpisů, zejména ustanovení občanského zákoníku upravujícího podmínky ochrany osobnosti.

Údaje uchovávané v záznamovém zařízení, ať obrazové či zvukové, jsou osobními údaji za předpokladu, že na základě těchto záznamů lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu (tedy: informace z obrazových či zvukových nahrávek umožňují, byť nepřímo, identifikaci osoby).

Fyzická osoba je identifikovatelná, pokud ze snímku, na němž je zachycena, jsou patrné její charakteristické rozpoznávací znaky (zejména obličej) a na základě propojení rozpoznávacích znaků s dalšími disponibilními údaji je možná plná identifikace osoby. Osobní údaj pak ve svém souhrnu tvoří ty identifikátory, které umožňují příslušno u osobu spojit s určitým, na snímku zachyceným, jednáním.

Zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému je přípustné:

a) v rámci plnění úkolů uložených zákonem (např. Policii České republiky); v těchto případech je třeba dbát ustanovení příslušného zákona,

b) dále je toto možné na základě řádného souhlasu subjektu údajů; to však je prakticky realizovatelné ve velmi omezených případech, kdy je možné jednoznačně vymezit okruh osob nacházejících se v dosahu kamery,

c) užití kamerového systému však je možné i bez souhlasu subjektu údajů s využitímustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.; přitom je však nutno respektovat podmínky uvedené sub 4.

Povinnosti správce při provozování kamerového systému vybaveného záznamovým zařízením:

a )

Kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. Kamerový systém je možno použít zásadně v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout jinou cestou (např. majetek je možno chránit před odcizením uzamčením místnosti). Dále je vyloučeno užití kamerového systému v prostorách určených k ryze soukromým úkonům (např. toalety, sprchy). Je ovšem možné řešení, kdy subjekt údajů má na výběr z alternativ (např. lze monitorovat prostory šatny plaveckého stadionu za předpokladu, že je vymezen prostor pro převlékání, který není kamerami sledován).

b)

Specifikace sledovaného účelu.
Je třeba předem jednoznačně stanovit účel pořizování záznamů, který musí korespondovat s
důležitými, právem chráněnými zájmy správce (např. ochranou majetku před krádeží). Záznamy tak mohou být využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, právem chráněné zájmy správce. Přípustnost využití záznamů pro jiný účel musí být omezena na významný veřejný zájem, např. boj proti pouliční kriminalitě.

c)

Je třeba stanovit lhůtu pro uchovávání záznamů. Doba uchovávání dat by neměla přesáhnout časový limit maximálně přípustný pro naplnění účelu provozování kamerového systému. Uchovávaná data by měla být uchovávána v rámci časové smyčky např. 24 hodin, pokud jde o trvale střežený objekt, nebo případně i dobu delší, v zásadě však nepřesahující několik dnů, nejde-li o pořizování záznamů policejním orgánem podle zvláštního zákona, a po uplynutí této doby vymazána. Pouze v případě existujícího bezpečnostního incidentu by měla být data zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu.

d)

Je třeba řádně zajistit ochranu snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním – viz § 13 zákona č. 101/2000 Sb.

e)

Subjekt údajů musí být o užití kamerového systému vhodným způsobem informován (např. nápisem umístěným v monitorované místnosti), viz § 11 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., nejde-li o uplatnění zvláštních práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.

f)

Je třeba garantovat další práva subjektu údajů, zejména právo na přístup ke zpraco-vávaným datům a právo na námitkuproti jejich zpracování, viz § 1 zákona č. 101/2000 Sb.

g)

Zpracování osobních údajů je třeba registrovatu Úřadu pro ochranu osobních údajů,nejde-li o uplatnění zvláštního práva či povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, viz §18 odst. 1 písm. b)  zákona č. 101/2000 Sb.

 

převzato z www.kamerovydohled.cz

IP kamera – výběr

IP kamera

Na trhu je velmi široká nabídka IP kamer a souvisejícího příslušenství. Obecně platí, že se vyplatí investovat do vyzkoušené značky. Nejlevnější kamerové systémy jsou ve velké většině z lacinějších materiálů, s lacinější optikou a hlavě mají minimální až žádnou podporu výrobce. Není  třeba se bát, že výrobek pochází z Číny. Velká většina značek tyto IP kamery zde vyrábí.

Při volbě kamery se zaměřte na několik základních parametrů. Zpočátku je potřeba si uvědomit, k čemu budete kameru/kamerový systém využívat. Je-li její použití dlouhodobé, určitě chtějte kvalitní kameru, která vydrží nízké i vysoké teploty. To zaručí kvalitní materiály pouzdra kamery. Plastový z obal v takovém případě nebude ten správný. Volte poctivý kovový obal.

IP kamera – volba parametrů

Dále je potřeba si uvědomit, co bude předmětem snímané scény. Podle toho pak volíme objektiv (ohniskovou vzdálenost čoček), typ kamery (vnitřní/venkovní, s ovládáním objektivu, s IR přísvitem – nočním viděním atd.) Toto jsou vše parametry, které mají významný vliv na cenu kamery. Samozřejmě je zde na místě kontaktovat odborníka, který podle vašich požadavků navrhne typ kamery a případně celý kamerový systém. Chcete-li kameru sami ovládat, je opět vhodnější sáhnout po osvědčené značce s uživatelsky přátelským prostředím. Laciné asijské kamery mají většinou jednoduché (ve smyslu málo funkcí) uživatelské rozhraní, které vám ne vždy umožní stoprocentní ovládání kamery a nastavování obrazu.

Vraťme se ještě k podpoře výrobce. K čemu ji potřebujete? Stále se jedná o elektroniku, která může mít technický problém např. při  komunikaci s dalšími zařízeními (servery, NVR, anténami, atd..) a pak je velmi velmi užitečné, když máte kde hledat dobrou radu.

Příklad 4mm objektivu kamery Hikvision na www.kamerovydohled.cz